Revision

Humankapitalism hjälper dig sova gott om natten! Reply vill företräda ett näringsliv präglat av etik och moral.

Det är inget fel att tjäna pengar. Tvärtom är det en förutsättning för allt företagande. Vi revisorer har dock till uppgift att granska att de företag som anlitar oss sköter sig efter de spelregler som gäller i samhället. Företagets intressenter i form av ägare, kreditgivare, anställda, kunder, leverantörer, stat och kommun etc. förutsätter att vi kontrollerar detta.

Vårt uppdrag är att granska att redovisningen upprättas enligt god redovisningssed, samt att granska styrelsen och VD:s förvaltning av företaget.

Vi ger våra kunder mer för pengarna

Våra effektiva revisionsinsatser ger en bra grund för detta. Med revisionen som bas så kan vi vara bollplank i ekonomiska frågor både för Er som ägare såväl som för Ert företag. Tillsammans med Er kan vi, med hårda och mjuka fakta från revisionsarbetet, skapa en helhetsbild av företaget. Vi hjälper Er att se verkligheten bakom siffrorna och
bistår Er med råd om framtida hot och möjligheter.

Med erfarenheter från ett brett spektrum av branscher, har vi en stor kunskapsbank som vi ställs till Ert förfogande. Vi vill att Ni skall känna Er trygga i vetskapen om att vi gör allt för att hjälpa Er på bästa sätt.

Hör av er till oss så berättar vi mer!

Vad är revision?

Revision innebär att en oberoende person, revisorn, i efterhand ska granska hur ett företag skött sin redovisning och sin förvaltning. Som revisor ska man i första hand se efter om ett företags affärer har blivit rätt redovisade och om olika uppgifter om ekonomin ger en riktig bild av företaget. Granskningen gör man enligt god revisionssed, d.v.s. god praxis.

Revisionsprocessen
All revision ska bygga på en väl genomarbetad planering.
Ett första steg är att samla allmän information om företaget. Med denna information ska man som revisor bedöma risken för väsentliga fel i redovisning och förvaltning. Den risken avgör både vad som ska granskas, och hur mycket. Efter riskbedömningen görs en
sammanfattande granskningsplan, följt av ett arbetsprogram för själva granskningen. Därefter följer granskningsarbetet – och den årliga revisionen avslutas med en revisionsberättelse.

Revisionens mål
Målet med revisionen är att skriva en revisionsberättelse. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och om styrelsens och VDs förvaltning. Målet kan därmed indirekt sägas vara att medverka till en trovärdig ekonomisk information om företaget och en bedömning av hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag.

För vem och varför?
Revisorn väljs av aktieägarna på bolagsstämman. Man kan därför lätt tro att revisorn är ägarnas speciella ombud. Men det är inte bara ägarna som har nytta av revisionen utan också alla kreditgivare, stat och kommun, leverantörer, kunder, anställda kan behöva veta att den ekonomiska informationen är riktig. Även företagsledningen, som ansvarar för redovisningen och förvaltningen, har nytta av revisorns synpunkter.